skip to Main Content

1. Datos identificativos

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular do dominio e sitio web é a MANCOMUNIDADE TURISTICA TERRAS DE PONTEVEDRA, en diante TERRAS DE PONTEVEDRA, asociación voluntaria dos municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Vilaboa, creada a partir do artigo 44 da Lei 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, con domicilio na Michelena n°30 – 36002, Pontevedra, identificada fiscalmente co número P-3600035-D, e correo electrónico de contacto: info@terrasdepontevedra.org.

2. Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal de TERRAS DE PONTEVEDRA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

3. Uso Do Stio Web

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de RRS, formularios de contacto ou outros que do sitio web ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de nos servidores da empresa que presta o aloxamento do sitio web , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e manipular as súas mensaxes.. En calquera caso, TERRAS DE PONTEVEDRA non será responsable das opinións formuladas polos usuarios a través das ferramentas de participación e widgets de redes sociais.

4. Protección De Datos

TERRAS DE PONTEVEDRA cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Así mesmo, TERRAS DE PONTEVEDRA informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio electrónico e solicitará o seu consentimento en relación ao tratamento do seu correo electrónico con fins publicitarios ou servizos de mailing list.

5. Propiedade Intelectual e Industrial

TERRAS DE PONTEVEDRA por si, ou ben como cesionaria ou licenciada, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma. A título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos,combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, aplicacións informáticas necesarias para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de TERRAS DE PONTEVEDRA.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de TERRAS DE PONTEVEDRA. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco ríxido do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

6. Exclusión de Garantías e Responsabilidade

TERRAS DE PONTEVEDRA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. Modificacións

TERRAS DE PONTEVEDRA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. Ligazóns

No caso de que en terrasdepontevedra.org dispuxésense ligazóns cara outros sitios da internet, TERRAS DE PONTEVEDRA non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso TERRAS DE PONTEVEDRA asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún das ligazóns doutros sitios da internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. Cookies

A utilización deste web atribúelle a vostede a condición de usuario e implica a súa aceptación plena e sen reservas a todo o relativo ao uso de cookies, nos termos expresados na vixente Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI-CE), onde se inclúen as modificacións introducidas pola corrección de erros publicada en BOE número 187, do 6 de agosto de 2002, así como as introducidas polo Real Decreto-Lei 13/2012, do 30 de marzo .

10. Modificación das Presentes Condicións e Duración

TERRAS DE PONTEVEDRA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas sexan modificadas por outras.

11. Lexislación Aplicable e Xurisdicción

A relación entre TERRAS DE PONTEVEDRA e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da Cidade de Pontevedra.

Back To Top