skip to Main Content

De conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais á libre circulación destes, explicarémosche a continuación, como recollemos, utilizamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a túa información. A presente Política de privacidade, é aplicábel á información de carácter persoal recollida a través do noso sitio web.

Protección de Datos de Carácter Personal
RESPONSABLE
Identidade: Mancomunidad Terras de Pontevedra
Domicilio: Michelena nº 30 – 36002, Pontevedra
Teléfono: (+34) 986 09 08 90
Fax: (+34) 986 10 80 09
Email: coordinacion@terrasdepontevedra.org

Contacto Delegado de Protección de Datos: Para calquera cuestión relativa á protección de datos en Terras de Pontevedra podes contactar co Delegado de Protección de Datos coordinacion@terrasdepontevedra.org

FINALIDADE
Fins: Xestionar a túa relación de interese inicial en actividades, eventos e petición de información sobre os productos de Terras de Pontevedra. Os datos persoais serán recolleitados e tratados para: recibir por email ou teléfono (incluido SMS ou aplicacións Whatsapp) información dos nosos productos, novidades e actividades da mancomunidade.

As imaxes (fotografías e videos) tomados durante os distintos eventos, sesións fotográficas organizados por Terras de Pontevedra e entidades colaboradoras, poderán ser empregados para a súa difusión a través de publicacións, material publicitario, páxinas webs, redes sociais, etcétera.

Prazos: Trataremos os teus datos durante a súa relación inicial de interese. Unha vez finalice a túa relación con Terras de Pontevedra, autorizas a seguir tratando os teus datos básicos nun prazo non superior a dez anos, co fin de continuar informándote sobre as actividades da mancomunidade e outras vantaxas. Recorda que podes solicitarnos a supresión dos datos cando xa non estés interesado na nosa actividade.

Perfís e/ou decisións automatizadas: Elaboraranse perfís comerciais para unha meior experiencia de usuario e coa finalidade de informalo sobre as actividades de Terras de Pontevedra e outras vantaxas que poden interesarche, ata que nos solicites a supresión dos datos. Non se adoptarán decisións automatizadas sobre a base destes perfís.

LEXITIMACIÓN
Lexitimación do tratamento: No proceso de acercamento a Terras de Pontevedra mostrache interese en recibir información da mancomunidade. Para tratar os teus datos, contactar contigo e enviarche información, prestache expresamente o consentimiento para formar parte de Terras de Pontevedra.

Obrigación de facilitar os datos: Non estás obrigado a aportar os datos solicitados nos formularios proporcionados pola mancomunidade, pero se non os aportas ou o fas de forma incompleta ou incorrecta non poderemos contactar contigo e a calidade dos datos será moi baixa. Non solicitaremos datos que sexan excesivos ou innecesarios para o propósito manifestado.

Consecuencia de non facilitar os datos: Se non se facilitan os datos solicitados, non se poderán prestar os servizos solicitados, nin informarte sobre as diferentes prestacións de Terras de Pontevedra.

DESTINATARIOS
Terras de Pontevedra non revela a terceiros datos de carácter persoal referente aos usuarios sen o seu consentimento, salvo obrigación legal ou o solicite unha autoridade competente.

Terras de Pontevedra non realiza ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional.

DEREITOS
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición ao tratamiento e portabilidade.

Exercicio de dereitos: Sobre os teus datos, podes exercer os dereitos antes especificados, mediante o envío dunha carta (co teu nome, apelidos, firma e data), adxuntando copia do teu documento de identidade, a Terras de Pontevedra, na dirección que consta no apartado Responsable. Podes solicitar información adicional contactando coa Axencia Española de Protección de Datos.

Contacto coa AEPD: No caso de que Terras de Pontevedra non atenda os teus dereitos, o cliente pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

PROCEDENCIA
Os datos son proporcionados a Terras de Pontevedra polo propio interesado.

Back To Top